top of page

algemene VOORWAARDEN

Algemene Verhuurvoorwaarden.
 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten door Barko en gaan over de genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 

2. Definities

In deze algemene verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: Barko, Bremlaan 8 te 2390 Westmalle KBO 0789.327.701

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van de verhuurder voor een bepaalde periode.

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten, als ook alle overige zaken die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, als ook alle erbij behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
 

3. Huurperiode

De installatie wordt verhuurd voor één gehele periode van 1 dag ofwel 24 uur. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huurperiode.
 

4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De huurder dient de huurprijs volledig vòòr, bij of na aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 

5. Annulering

Indien de huurder bij de verhuurder een verhuurovereenkomst heeft gesloten en daar vervolgens wenst van af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen:

o eerder dan op de tweede dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos gebeuren

o Op de dag vòòr de aanvang van de huurperiode is de huurder 50% huurprijs verschuldigd

o voor annuleringen ten gevolge van door de overheid opgelegde coronamaatregelen zijn kosteloos

 

6. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met de huurder aan te gaan zal de verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen van zijn elektronische ID kaart.
 

7. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag.
 

8. Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico.
 

9. Levering

De huurder kan aan Barko verzoeken om de levering zelf te volbrengen. Voor leveringen wordt een vergoeding afgesproken op basis van de afstand.
 

10. Werking
 

10.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie wordt geleverd. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde apparatuur dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangst name. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent de huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
 

10.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in, of aan, of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is  de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
 

11. In gebreke zijn en schadevergoeding

De apparatuur moet door de huurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Dan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is de huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
 

12. Meldingsplicht

In geval van diefstal, verlies, schade aan de apparatuur is de huurder verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal, schade of verlies hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie van de gemeente waar zich de schade heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan de verhuurder bezorgen.
 

13. Verzekeringen
 

13.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen NIET verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het magazijn verlaten.
 

13.b. Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegenschade, verlies, diefstal, vandalisme, natuurschade…enz. of alle andere aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder meegedeeld.
 

14. Schade/Verlies/Diefstal
 

14.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.
 

14.b. De huurder zal de verhuurder vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging tegen nieuwwaarde van de gehuurde apparatuur.
 

14.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of schade die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
 

14.d. De terugname van de gehuurde goederen door verhuurder betekent niet onmiddelijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 72 uren na terugname van de gehuurde apparatuur , zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz… bekend te maken.
 

15. Weigeringsrecht verhuurder

De verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.
 

16. Sabam

Alle kosten met betrekking tot SABAM, billijke vergoeding…enz. die voortvloeien uit het door de huurder ten gehore brengen van muziek, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder.
 

17. Waarborg/Borgsom

Indien verhuurder verkiest kan zij aan de huurder de betaling van een borgsom opleggen.
 

18. Geluidsnormen

Barko is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn gebeurelijke boetes/sancties steeds ten laste van de klant.
 

19. Covid-19 maatregelen

Barko kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet naleven van de geldende covid-19 maatregelen.
 

 20. Akkoordverklaring

Met het onderschrijven van de huurovereenkomst verklaart  de huurder zich akkoord met bovenstaande algemene huurvoorwaarden.
 

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. De goederen – diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de leveringsbon.

2. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

3. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

4. Behoudens andersluidend beding op de factuur vermeld zijn alle facturen van Barko contant betaalbaar zonder
korting.

5. Onze leveringen /diensten zijn ten laatste betaalbaar 60 dagen na factuurdatum.

6. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar datum. Na deze periode worden alle facturen geacht aanvaard te zijn.

7. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 10% per jaar.

8. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning zal de schuld worden verhoogd met 12% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Dit bedrag geldt als forfaitaire
schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke incasso en gerechtskosten.

9: De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incasso kosten -zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke –waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven.

10. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Barko zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet
betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur 30 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van de schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

11. In geval de verkoopsovereenkomst beëindigd wordt en/of in geval van annulatie van de bestelling door de klant zal deze aan Barko een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de koopprijs.

12: Op alle transacties zijn onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van toepassing zelf indien anders vermeld op de door de klant toegestuurde bestelbonnen.

13. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd . Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

bottom of page